RSS
A A A K

Zapytanie cenowe -schronisko

Żychlin, dnia 08 listopada 2019r.

Znak sprawy MGOPS.SFK.262.37.2019


ZAPYTANIE CENOWE

Niniejszym zapraszam do składania ofert na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Żychlin”

I. Zamawiający–Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, NIP 775 240 61
Odbiorca usługi: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie ul.Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin

II. Przedmiot zamówienia.

1. Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Żychlin w postaci :
     1) schroniska dla osób bezdomnych,
     2) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
     3) noclegowni,
     4) ogrzewalni.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez zamawiającego (organ, osobę upoważnioną).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
4. Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w oświadczeniu Nr 2 do niniejszego zapytania.
5. Wykonawca, przy uwzględnieniu pkt 6 zobowiązany jest zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:
     1) w pkt.1 ppkt.1 - następującego zakresu usług :
          a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
          b) jednego gorącego posiłku dziennie;
          c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;
          d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
          e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
          f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
     2) w pkt.1 ppkt.2 - dodatkowego zakresu usług osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
     3) w pkt.1 ppkt.3 - tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia;
     4) w pkt.1 ppkt.4 - tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.
7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia:
     1) ilość osób bezdomnych wskazana w pkt 1 jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia;
     2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanej w pkt 1 ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie; Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego, zaś Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług.
8. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
9. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 22 grudnia.
10. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
11. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalone jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby
w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.
12. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu faktury/rachunku(zawierającego załącznik, o którym mowa w pkt 7) do Odbiorcy usługi.
13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

III. Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie po zawarciu umowy (porozumienia) w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia (przewidywany termin 01 stycznia 2020r.), zakończenie do 31 grudnia 2020r.

IV. Sposób, Miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty powinno zostać dołączone podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oferent może złożyć ofertę częściową (na realizację wybranych form określonych w pkt. II.1. pkt 1)-4).
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Odbiorcy usługi, tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy (pokój nr 9) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 roku. do godziny 12:00, osobiście, drogą pocztową lub na adres mailowy sekretariat@mgopszychlin.pl z dopiskiem "Oferty - Schronienie".
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
5. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.
6. Osoba do kontaktu z ramienia Odbiorcy usługi: Małgorzata Wojtalik, Ewa Bogel tel.(24) 351 20 62

V. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

VI. Wybór ofert.

1. Ustala się następujące kryteria oceny oferty – najniższa cena – 100%
2. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

VII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 - Projekt umowyOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 13.11.2019
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 13.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 692