RSS
A A A K

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej -Wioletta Kapusta Tel: (24)3512061

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

Imię i nazwisko pracownika socjalnego Poniedziałek Wtorek


Środa

(wyłącznie osoby pracujące)

Czwartek Piątek
Ewa Stańczak 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Dorota Szubka 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Agnieszka Kamorska-Lisiecka 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Teresa Jędrzejczak 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Alina Olszewska 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Beata Gawryszczak 8-10 8-10 12-14 8-10 8-10Do podstawowych zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 1. rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 2. realizacja działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich interpretacji ze środowiskiem,
 3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
 4. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie pomoc dla zainteresowanych,
 5. kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądem rodzinnym, zakładami ubezpieczeń społecznych i innymi,
 8. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze,
 9. prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej-praca socjalna,
 10. obsługa bazy komputerowej danych ewidencyjnych i adresowych klientów Ośrodka,
 11. sporządzanie sprawozdań (półrocznych i rocznych) z rejonów opiekuńczych,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych oraz lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 13. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 14. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
 15. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,
 16. prowadzenie postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej,
 17. realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym opracowania i wdrożenia programów wspierania rodziny,
 18. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdescyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żychlin,
 19. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań w tym wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi,
 20. opracowanie i realizacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
   Opublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 06.08.2020
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 2 168