RSS
A A A K

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych ,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zamieszkaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy progów określonych w ustawie.

Dochód ten nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2O21 r. wynosi 1.250,88 zł
175% -2.189,04 – gospodarstwo jednoosobowe
125% -1.563,60– gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:
- dodatków dla sierot zupełnych
- zasiłków pielęgnacyjnych
- okresowych zasiłków z pomocy społecznej
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego

Uwaga!
W rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą jest dochodem.

Uwaga!
Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jest niższy od 2% najniższej emerytury: 1.250,88 zł x 2%=25,02 zł

POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

- 35 m2 na 1 osobę
- 40 m2 na dwie osoby
- 45 m2 na 3 osoby
- 55 m2 na 4 osoby
- 65 m2 na pięć osób
- 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększy się o 15 m2 , jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (lub o 50% - jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%)

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Zaświadczenie

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie, pokój nr 11 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8:00 do 12:00
 • środa od 12:00 do 16:00 (wyłącznie dla osób pracujących)

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkanio  (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 180;  z 2018 r.poz. 756, 1540, 2529,  z 2019 r. poz. 2133)
 3. obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia  2021 r. (M.P. z 2020 poz.374)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021r. poz. 54)

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 180;  z 2018 r.poz. 756, 1540, 2529,  z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
  1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia  2021 r. (M.P. z 2020 poz.374) za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł. miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł. miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł. miesięcznie.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.
  3. w kasie Banku Spółdzielczego w Żychlinie, ul. ŁukasińskiegoOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 04.04.2022
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 02.04.2021
Dokument oglądany razy: 1 555