RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

       Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole, szkole wyższej;

  2. ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  3. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  5. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  6. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Stronę 3 i 4 należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.

Załączniki do wniosku:

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY MOŻNA SKŁADAĆ W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE pok. Nr 11

Od 4 stycznia 2016 r. została udostępniona możliwość złożenia wniosku elektronicznego
o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za pośrednictwem modułu e-wnioski na Portalu Informacyjno - Usługowym Empa@tia dostępnym pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Więcej informacji oraz wykaz zniżek jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Od dnia 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Wnioski można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie pok. 11 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Kartę na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia).
Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Instrukcja użytkownika mKDROpublikował: Katarzyna Kwiatkowska
Publikacja dnia: 08.01.2020
Podpisał: Katarzyna Kwiatkowska
Dokument z dnia: 08.01.2020
Dokument oglądany razy: 511