RSS
A A A K

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Kierownika Sekcji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika w Sekcji Pomocy Środowiskowej.


I. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul.Barlickiego 15A
99-320 Żychlin

II.Określenie stanowiska urzędniczego:
- Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej

III.Określenie wymagań na stanowisku kierownika w Sekcji Pomocy Środowiskowej w MGOPS w Żychlinie:

 1. wymagania niezbędne:
  1)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  2)wykształcenie:
      -wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, Prawo o szkolnictwie wyższym, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska;
  3)staż pracy - minimum 5 lat;
  4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) nieposzlakowana opinia;
  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie;
 2. wymagania dodatkowe:
  1)preferowane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
  2)doświadczenia zawodowe w instytucjach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej;
  3)doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem;
  4)znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym;
  5)predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
     - umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników;
     - umiejętność zarządzania zespołem;
     - umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się;
     - umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
     - samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje;
     - rzetelność, staranność, samodzielność;
     - wysoka kultura osobista;
     - odporność na stres;
     - umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;
     - znajomość obsługi pakietu Office.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Sekcji Pomocy Środowiskowej:

 1. kierowanie pracą Sekcji Pomocy Środowiskowe, tj. m.in.:
  a)określanie celów, zadań i działań do realizacji dla kierowanej komórki;
  b)planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy, zarządzania podległymi pracownikami oraz zasobami finansowymi i rzeczowymi;
  c) określanie ryzyka dla realizowanych zadań;
  d)określanie norm i procedur dla realizowanych zadań;
  e)koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników (tj. zespołu 7 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny)
  f) udzielanie pomocy pracownikom w zakresie prowadzenia trudnych spraw;
  g)kontrola wewnętrzna w podległym zespole pracowników socjalnych i asystentów rodziny tj. m.in.:
   - wykonywanie kontroli metodyczno-diagnostycznej oraz dyscypliny pracy;
   - nadzorowanie terminowości załatwianych spraw;
   - ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór pracy w terenie; kontrolowanie pracowników w zakresie formalnego i merytorycznego wnioskowania o pomoc, prowadzenia obowiązującej dokumentacji;
  h)ocena pracy podległych pracowników socjalnych, wnioskowanie o nagrody i kary regulaminowe;
  i)budowanie i realizowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
  j)nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzonych w ramach Sekcji sprawozdań i analiz;
  k)monitorowanie projektów i zadań realizowanych przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny Ośrodka;
  l)badanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny;
 2. ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego;
 3. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
 4. inicjowanie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej;
 5. współpraca z ośrodkami wsparcia w zakresie świadczonych przez nich usług.
 6. Realizacją zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;
 7. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy Za życiem ( praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ) realizacja usług asystenta rodziny, opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny ;
 8. Diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka ;
 9. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;
 10. 1Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ;
 11. 1Wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (monitoring środowiska) prowadzenie postępowania dot. ubezwłasnowolnienia lub umieszczenia w DPS bez zgody osób niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej ;
 12. Wskazywaniem na polecenie sądu kandydatów na opiekuna prawnego i kuratora w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń ;


V.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę (pełen etat) od sierpnia 2020 r.
 2. miejsce pracy : Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
 3. wymiar czasu pracy to 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 4. kontakty z klientami


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0,04%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie lub opinia na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w pkt III ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2;
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;
 7. w przypadku wskazania kwalifikacji innych niż określone w wymaganiach niezbędnych - inne dokumenty (w tym np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, opinie) dokumentujące posiadane umiejętności, kwalifikacje.


Uwaga:
Prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane osobowe wykraczające poza określone w niniejszym Ogłoszeniu.


VIII.Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowani pisemnie ze wskazaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

IX. Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 26.06.2020 r. godz. 13.30

Oferty należy składać w MGOPS w Żychlinie pokój nr 9 w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłać pocztą do dnia 26.06.2020 r. włącznie (liczy się data wpływu do Ośrodka). Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie” oraz podać imię i nazwisko.
Adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15A.
Inne informacje
a.Każdy z kandydatów, który przeszedł wstępną selekcję tj. stwierdzono, że spełnia wymogi formalne, będzie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub pisemnie o terminie kolejnego etapu naboru i zastosowanej metodzie rekrutacji.
b.Oferty, które wpłyną do MGOPS w Żychlinie po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane (decydująca jest data i godzina wpływu dokumentów do MGOPS w Żychlinie).
c.Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest MGOPS w Żychlinie.
d.Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze w:
Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.mgopszychlin.pl w zakładce „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej";
stronie internetowej MGOPS w Żychlinie http://www.mgopszychlin.pl w zakładce „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej”;
na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka.

Załączniki:
1.Wzór - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2.Wzór - Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
3.Wzór - Oświadczenie dotyczące niekaralności
4.Wzór - Oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
5.Obowiązek informacyjny dot. ochrony danych osobowychOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 12.06.2020
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 12.06.2020
Dokument oglądany razy: 948