RSS
A A A K

Zapytanie cenowe-Świadczenie usług schronienia dla osob bezdomnyc

Żychlin, dnia 20.10.2021

Znak sprawy MGOPS.SFK.262.41.2021


ZAPYTANIE CENOWE

Niniejszym zapraszam do składania ofert na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), oraz schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Żychlin”

I.Zamawiający usługę: Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin,
NIP: 77524061
Odbiorca usługi: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie ul. Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin

II.Przedmiot zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Żychlin w postaci :
         1)schroniska dla osób bezdomnych,
         2)schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
         3)noclegowni,
         4)ogrzewalni.
2.Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez zamawiającego (organ, osobę upoważnioną).
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
4.Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w oświadczeniu Nr 2 do niniejszego zapytania.
5.Wykonawca, przy uwzględnieniu pkt 6 zobowiązany jest zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
6.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:
     1)w pkt.1 ppkt.1 - następującego zakresu usług :

  •  całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra  lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
  • jednego gorącego posiłku dziennie;
  • środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;
  • niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
  • pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
  • zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

      2)w pkt.1 ppkt.2 - dodatkowego zakresu usług osobom bezdomnym, które ze względu na wiek,   chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;
     3)w pkt.1 ppkt.3 - tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia;
     4)w pkt.1 ppkt.4 - tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca  siedzące.

7.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia:
  1)ilość osób bezdomnych wskazana w pkt. 1 jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia;
   2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanej w pkt. 1 ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie;
   3)Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego, zaś Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług.

8.Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

9.Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 5 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 15 grudnia.

10.Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku
z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu
i ilości dni udzielonego schronienia.

11.Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalone jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.

12.Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu faktury/rachunku(zawierającego załącznik, o którym mowa w pkt 7) do Odbiorcy usługi.

13.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

14.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

III.Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie po zawarciu umowy (porozumienia) w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia (przewidywany termin 01 stycznia 2022r.), zakończenie do 31 grudnia 2023r.

IV.Sposób, Miejsce i termin złożenia oferty
1.Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty powinno zostać dołączone podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.
2.Oferent może złożyć ofertę częściową (na realizację wybranych form określonych w pkt. II.1. pkt. 1-4.
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Odbiorcy usługi, tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy (pokój nr 9) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2021 roku. do godziny 12:00, osobiście, drogą pocztową lub na adres e-mailowy: sekretariat@mgopszychlin.pl z dopiskiem "Oferty - Schronienie".
4.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
5.O rozstrzygnięciu oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.
6.Osoba do kontaktu z ramienia Odbiorcy usługi:
Ewelina Ciećwierz, Ewelina Albinowska tel.(24) 351 20 44/62

V.Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

VI.Wybór ofert.

1.Ustala się następujące kryteria oceny oferty – najniższa cena – 100%
2.Zamawiający zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.


VII.Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1)Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
2)Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3)Załącznik nr 3 - Projekt umowyOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 20.10.2021
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 20.10.2021
Dokument oglądany razy: 634