RSS
A A A K

Zapytanie cenowe-komputery stacjonarne PC

Żychlin, dnia 7 grudzień 2023r.

Zamawiający:
Gmina Żychlin
99-320 Żychlin
Ul. Barlickiego 15
NIP: 775-24-06-961
Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żychlinie
Ul. Barlickiego 15a
99-320 Żychlin


I. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

II. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego 5 sztuk komputerów stacjonarnych PC (jednostka centralna bez monitora).
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby komputerów do zakupu w przypadku uzyskania korzystnej ceny ofertowej i pod warunkiem posiadania wystarczających do zwiększonego zakupu środków finansowych

III. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 20.12.2023r.

IV. Kryteria wyboru

1. Najniższa cena.
Cena przedstawiona w ofercie zostanie oceniona w poniższy sposób:
P = (Cn / Cr) x 100
P – liczba punktów w kryterium cena przyznanych ocenianej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cr – cena rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium
2. Maksymalna liczbę punktów 100 otrzyma oferta z najniższą oferowana ceną.
3. Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia
4. Oferta musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty

Ofertę proszę przesłać mailowo na adres: sekretariat@mgopszychlin.pl w terminie do dnia 13.12.23r.

VI. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żychlinie
Barbara Sitkiewicz
.........................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/


1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).


Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz Ofertowy
3. Klauzula Informacyjna
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.Opublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 07.12.2023
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 07.12.2023
Dokument oglądany razy: 217